Volg ons ook op:    

Kleurrijk onderwijs

Op onze school wordt kleurrijk onderwijs geboden. Kleurrijk onderwijs bestaat uit onderwijs op maat, thematisch werken en talentontwikkeling. Persoonsontwikkeling loopt hier als een rode draad doorheen.

Om dit onderwijsconcept mogelijk te maken, heeft elke leerling beschikking over een eigen device (‘probook; laptop-en-tablet-in-één)

We gaan ervan uit dat kinderen verschillend zijn als het gaat om talent, interesse en temperament, maar dat iedereen in staat is om te veranderen door te leren en ervaringen op te doen.

De ontwikkeling van elk kind is ons uitgangspunt. Wij willen een kind echt leren kennen en op maat begeleiden. Daarom hebben alle kinderen bij ons op school een coach. De coach voert regelmatig gesprekken met zijn leerling en de ouder(s).

 

Persoonsontwikkeling

De persoonsontwikkeling van het kind loopt als een rode draad door ons onderwijs heen. In de coachgesprekken wordt hieraan expliciet aandacht besteed. Tijdens de ochtend wordt door middel van bijbelverhalen, gesprekken en liedjes aandacht besteed aan godsdienstige vorming. Ook wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door te werken met de Kanjertraining als pedagogische benadering. Hiermee zetten we in op het versterken van het onderlinge vertrouwen en het besef dat het goed is elkaar te helpen. Binnen dat kader speelt niemand de baas, hebben we plezier met elkaar en ben of blijf je niet zielig. Dit zijn de kanjerafspraken waar we mee werken.

Om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen, is het van belang dat een kind inzicht heeft of krijgt in: - Wie ben ik? - Hoe leer ik? - Waar sta ik? - Wat wil ik? - Wat/wie heb ik daarvoor nodig? De coach begeleidt het kind in de persoonlijke ontwikkeling m.b.t. zelfkennis, zelfsturing en gedrag (de zogenaamde executieve functies) door het voeren van (coach)gesprekken. De coach is het vaste aanspreekpunt voor het kind en de ouder. Hij of zij houdt de ontwikkeling van uw kind in de gaten.

 

Onderwijs op maat

Onderwijs op maat betekent dat leerlingen zoveel mogelijk in hun eigen tempo en op eigen niveau kunnen werken. Voor het ontwikkelen van de basiskennis en -vaardigheden maken we gebruik van verschillende lesmethodes. Deze zijn gebaseerd op de kerndoelen voor rekenen, lezen en taal/spelling.

 

Thematisch werken

Het schooljaar hebben we opgedeeld in verschillende perioden met elk een eigen thema. Binnen thematisch werken worden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, maatschappij, burgerschap, mondelinge taal, schriftelijke taal, begrijpend lezen, Frysk en Engels zoveel mogelijk binnen dit thema geïntegreerd aangeboden. Na een inhoudelijke introductie op het thema, krijgen kinderen opdrachten of stellen zij (vooral in de bovenbouw) zelf onderzoeksvragen op, waarmee zij zich gaan verdiepen in een specifiek onderwerp, gerelateerd aan het thema. Binnen de thema’s wordt aandacht besteed aan alle kerndoelen die betrekking hebben op de wereldoriënterende vakken.

Door kinderen te stimuleren om zelf informatie te verzamelen en op relevantie te filteren, leren ze kritisch, praktisch en probleemoplossend te denken en te handelen. In de projecten krijgen kinderen te maken met situaties waarin belangrijke 21e eeuwse vaardigheden geoefend kunnen worden, zoals samenwerken, communiceren en ICT- en informatievaardigheden.

 

Talentontwikkeling

Creatieve vakken, kunst- en cultuureducatie en muziek worden in de vorm van workshops aangeboden. Kinderen worden in aanraking gebracht met een breed scala aan creatieve en kunstzinnige vormen, waardoor ze hun eigen talenten kunnen ontdekken en deze verder kunnen ontwikkelen. Hiervoor zijn we o.a. een samenwerking aangegaan met de muziekschool Opus 3.

Naast de workshops die de leerkrachten geven, kunnen ook ouders, leerlingen en/of externen workshops geven over een bepaald onderwerp. Dit kan op school zijn, maar ook buiten de school, bij een bedrijf, instelling, museum e.d.