Volg ons ook op:    

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet op Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het doel van deze wet is dat:

  • Ieder schoolbestuur/stichting onderwijs kan bieden aan iedere leerling, ook aan zorgleerlingen.
  • Als de eigen school geen passend onderwijs kan verzorgen, dan krijgt het kind een plaats op een andere school. De school helpt bij het zoeken naar een geschikte school binnen een samenwerkingsverband.
  • Het samenwerkingsverband is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het terrein van passend onderwijs. De schoolbesturen primair onderwijs in Friesland hebben er voor gekozen één provinciaal samenwerkingsverband te vormen. De belangrijkste taak van dit samenwerkingsverband is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. Dit plan is inmiddels klaar en is terug te vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl.
  • In de regio moeten scholen zoveel mogelijk samenwerken met verschillende partijen die bij de ontwikkeling van kinderen zijn betrokken.
  • De leerkracht en de intern begeleider vormen de spil van passend onderwijs; zij herkennen de onderwijsbehoeften van leerlingen en springen daarop in met het onderwijs- en zorgaanbod.

 

Elke school in Nederland heeft een School Ondersteunings Profiel (SOP). In dit SOP beschrijft de school wat zij aan ondersteuning kan bieden aan kinderen. Het SOP bevat informatie over:

  • De mate waarin de school voldoet aan de door het samenwerkingsverband gestelde eisen voor de basisondersteuning;
  • Over welke deskundigheden de school beschikt en welke deskundigheden zij van buiten beschikbaar hebben;
  • De beschikbare voorzieningen;
  • De partners waar de school mee samenwerkt;
  • De plannen die de school heeft om zich verder te ontwikkelen op bovenstaande punten.

Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij de uitvoering van het School Ondersteunings Profiel (SOP). Het SOP van onze school ligt ter inzage op de school. Ons SOP geeft aan dat wij de basiszorg aan uw kind kunnen garanderen.

 

Het ontwikkelingsperspectief

Het kan voorkomen dat gedurende de schoolperiode van uw kind blijkt dat hij/zij de einddoelen van het basisonderwijs niet kan behalen. Uw kind komt dan in aanmerking voor een ontwikkelingsperspectief. Dit kan voor één of meer vakgebieden gelden. Een ontwikkelingsperspectief biedt handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de behoeften en talenten van uw kind. Er staat in waar uw kind naar toe werkt en welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen. Gedurende de schoolperiode zal het perspectief van uw kind steeds duidelijker worden. Daarom evalueren wij elk half jaar het ontwikkelingsperspectief. Als het nodig is stellen wij het perspectief bij.

 

De rol van ouders bij Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is niet denkbaar zonder ouders. U bent eerstverantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van uw kind. U heeft veel kennis over de situatie van uw kind en heeft daarom een cruciale rol als het gaat om het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod voor uw kind. 
De leerkracht mag een nadrukkelijk beroep op u doen en op uw bijdrage aan het verbeteren van de leerprestaties van uw kind, uw inzet voor de school en het ondersteunen en respecteren van het gezag van de leerkrachten. Door een intensieve samenwerking kunnen wij de onderwijskansen van uw kind verder verhogen.

Het is daarom belangrijk goede afspraken te maken, transparant te zijn en heldere verwachtingen naar elkaar uit te spreken.