Volg ons ook op:    

MR

In de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school praten en beslissen ouders en leerkrachten samen over schoolzaken.

De MR bestaat uit zes leden, drie ouderleden en drie personeelsleden. Dit getal is gebaseerd op het aantal leerlingen dat op onze school aanwezig is. De MR houdt jaarlijks ± zes vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen komen allerlei school- of beleidszaken op tafel.

Over sommige zaken wordt de instemming van de MR gevraagd, terwijl over andere zaken een advies van de MR wordt verlangd. Te denken valt aan bijvoorbeeld het vakantie-rooster, het activiteitenplan, benoeming van personeel, wijzigingen aan het schoolplan.

De personeelsgeleding wordt door het personeel gekozen, terwijl de oudergeleding door de ouders gekozen wordt. Elk jaar is er een verkiezing voor het ouderdeel van de MR en treedt er één van de ouderleden af. Dus, mocht u er wat voor voelen, houd de mededelingen over de verkiezingen dan goed in de gaten!

Als u vragen aan de MR hebt, dan kunt u contact met hen opnemen via mr.regenboog@arlanta.nl. Wij willen u echter verzoeken om vragen m.b.t. uw kinderen te richten aan de leerkracht van uw kind of aan de directie van de school. Dit om onnodige omwegen te voorkomen. 

 

Ouderleden

Janneke Dijkstra             

Floris Goet  

Froukje Postma            

 

Personeelsleden                  

Sjoukje Dijkstra     

Mariska Fennema